Home page The Occident and American Jewish Advocate Jews in the Civil War Jews in the Wild West History of Palestine The Occident Virtual Library

בס"ד

American Citrons

 

ראיתי בספרו האקסידנט מחדש שעבר שהתורני והרבני מ׳ אברהם רייס מעיר בלטימור שכתב על אודות האתרוגים אשר יגדלו בהווסטאינדיאס שהמה כשרים וכל איש ואיש יוצא בהם ידי חובתו. לא שנה ביום ראשון לא שנה לאחר בדיקה (כי סתמה נקיט שהם כשרים בהחלט) וידעתי גם ידעתי שאין זאת דעתו. כי חס ושלום שפה קדוש יאמר הכי. ובודאי רוצה לאמר שהם כשרים לאחר שבדקו אותם אנשים חכמים אשר המה בקיאין בסימניהם ומצאו שאינם מורכבין או שיקחו אותם מאנשים חכמים ויראי אלהים אשר המה מוכרים אותם בחזקת כשרות. ובודאי היא כשגגה היוצאת מלפני השליט. ויראתי שאנחינו בני ישראל הדרים במדינה הזאת (אשר רובם אינם בני תורה (יטעו בדבריו ויקחו האתרוגים הבאים מהאיים שזכרתי מכל איש אשר ידבנו לנו להביאם למדינה הזאת כי יאמרו ראו ראינו שחכם אחד איש ירא אלהים התיר אותם לחלוטין ויברכו עליהם בלי להראותם לחכם. לכן אמרתי להסיר מכשול מדרך עמי ואומר שהאתרוגים הגדילים בהווסטאינדיאס הרבה מהם פסולים מפני שהם מורכבין מאתרוגים ולֶמונים ובפרט אותם הגדילים בהגנות והפרדסים רובם המה מורכבין (אבל הגדילים ביערות רובם אינם מורכבין) ואני ראיתי הרבה מהם בלונדון ובחנתי אותם ומצאתי שהמה מורכבין. ודכירנא שפעם אחת הייתי אצל הגאון הגדול מ׳ שלמה זצ״ל שהיה אב״ד בק״ק לונדון והראה לי כמה אתרוגים מהווסטאינדיאס שהיו מורכבין ופסל רובם מהם ולכן ברוב מדינות אורופא אינם לוקחים אותם ולכן דעתי נוטה שאין לברך עליתם בסתמא עד אשר ראה אותם חכם או שיקח אותם מאיש חכם שבקי בסימניהם שמכר אותם בחזקת כשרות ובלא זה אינם יוצאים ידי חובתם ובודאי אסור לברך עליהם. ואצפה שהרב מ׳ אברהם רייס ימחול לי כי כל מה שכתבתי הוא מפני ההמון שהמה יטעו בדבריו לומר שהוא הכשיר אותם לחלוטין והוא יודע יותר ממני ששגגת תלמיד עולה זדון לכן בטחתי במדת טובו שידנני לכף זכות וסעדי במרומים שלא עשיתי זאת חס ושלום לפגוע בכבודו כי כל אנשי מדינה הזאת יודעים שהוא תלמיד חכם וירא אלהים ולא באתי כי אם לפרש את דבריו הסתומים בעיני ההמון ולהסיר המכשול מדרך עמי׃

כ״ד הצעיר הק׳ מנחם בן כ״ה ליב זלל״ה גאלדשמיט׃

הגהת המסדר. לפי מה ששמעתי מהרב ר׳ אברהם יש בידי לפרש את דבריו כי לא חתומים וסתומים הם אלא נכוחים לנפש כל מבין. כי אין דעתו דעתו להתיר את האתרוגים המורכבים כי בודאי פסולים הם אף אם יביאו אותם מארץ ישראל. אלא תוכן דבריו לדבר נגד מי שאומר שכל האתרוגים הגדילים באמריקא פסולים לחלוטין לא שנה מורכבים לא שנה אם אינם ולא יועיל להם בדיקה כי ארץ גדילותם היא מומם ואם כן יבטלו היהודים בכל עולם המערבי ממצות אתרוג ולולב. וכדאי הוא האיש החכם הלז אשר יצק מים על יד הגדול מישראל מ׳ אברהם בינג אשר הרביץ תורה ברבים בק״ק ווירצבורג אשר שם היה כסאו והישיש הזקן זה קנה חכמה ר׳ ישראל דב קורשידט לסמוך על דבריהם הלכה למעשה לברך ברכת לולב על האתרוגים אשר אינם מורכבים אשר יבואו אלינו מאנשים הגונים מאיי הים בהדו מערבית ומהארצות הסמוכות׃ הק׳ יצחק בן אורי ז״ל ן׳ אליעזר